Eduskunta hyväksyi maaliskuussa asumisoikeuslain uudistuksen. Yli 30-vuotiasta asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan, jotta se vastaisi entistä paremmin tämän ajan tarpeisiin. Perusperiaatteet pysyvät ennallaan, mutta laki tuo mukanaan paljon hyviä ja tarpeellisia uudistuksia asukkaille.

Uusi asumisoikeuslaki tuo mukanaan paljon hyviä ja tarpeellisia uudistuksia asukkaille.

Uusi laki tuo asumisoikeusasukkaille enemmän läpinäkyvyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia asumiseensa liittyen. Lailla myös vahvistetaan sitä, että asumisoikeus pysyy jatkossakin asukkailleen kohtuuhintaisena vaihtoehtona. Lakiuudistuksen myötä asukasvalintaa yksinkertaistetaan ja nopeutetaan ja se keskitetään kuntien sijaan asumisoikeustoimijoille.

Tulemme tiedottamaan uusista toimintatavoista lähempänä niiden käyttöönottoa.


Asukasvalinta selkeytyy ja nopeutuu

Asukasvalinta muuttuu nykyistä selkeämmäksi ja nopeammaksi, kun asumisoikeuden järjestysnumerot uudistuvat ja asukasvalinta siirretään kunnilta asumisoikeustoimijoille. Näin asuntoa tarvitseva voi löytää uuden kodin nopeammin ja asuntojen tyhjäkäyttöä saadaan vähennettyä. Asukasvalinnan perusperiaatteet pysyvät uuden lain myötä entisellään. Jatkossakin hakijalla tulee siis olla voimassa oleva asumisoikeuden järjestysnumero ja alle 55-vuotiaisiin kohdistuu varallisuusraja.

Uusi laki on tasapuolisempi kaikkia hakijoita kohtaan, kun järjestysnumeroita ei enää voi olla voimassa useita ja niiden voimassaolo on rajattu. Näin hakuajankohdan asunnontarve ohjaa kohtuullisen asumisen tukea paremmin sellaista tarvitseville. Järjestysnumeron valtakunnallisuus puolestaan helpottaa esimerkiksi työn perässä toiseen kaupunkiin muuttamista.

Jatkossa myös asumisoikeusasunnon vaihto saman talon sisällä tai toisen ruokakunnan kanssa keskenään helpottuu, sillä silloin ei tarvita järjestysnumeroa lainkaan.

Tällainen järjestysnumero on jatkossa:

  • valtakunnallinen ja määräaikainen
  • voimassa kaksi vuotta numeron antamispäivästä
  • vain yksi numero kerrallaan
  • haetaan kunnan sijaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta


Asukasdemokratia vahvistuu

Asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden yhteishallintoa koskevat säännökset siirretään asumisoikeuslakiin, kun ne nykyisin sisältyvät yhteishallinnosta vuokrataloissa annettuun lakiin. Uudistuksen myötä asukkailla on monipuolisemmin mahdollisuuksia vaikuttaa asumiseensa ja lain tavoitteena onkin vahvistaa asukkaiden tiedonsaantioikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Toiminnan läpinäkyvyys lisääntyy, kun asukashallinnon rakenteita ja tehtäväjaottelua selkeytetään sekä tiedottamista lisätään.

Asukashallinto toteutuu uuden lain myötä kahdella tasolla. Talotason asukashallinto hoitaa yksittäisen asumisoikeuskohteen asukashallinnon tehtäviä. Lisäksi perustetaan lakisääteinen yhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välinen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on keskittyä yhtiötason asioiden käsittelyyn ja tarkkailla kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua. Äänivaltaa yhteistyöelimessä käyttävät vain asumisoikeuden haltijat.

Asumisoikeuden haltijoiden edustusta hallituksessa lisätään siten, että jatkossa asumisoikeuden haltijoilla on aina vähintään kaksi edustajaa asumisoikeusyhteisön hallituksessa.

Lisäksi perustetaan uusi valtakunnallinen neuvottelukunta, joka koostuu kaikkien asumisoikeustoimijoiden ja heidän asukkaiden edustajista. Tämän foorumin tarkoituksena on edistää asumisoikeutta toimialana koko Suomessa.


Milloin uusi laki tulee voimaan?

Uusi laki tulee voimaan 1.1.2022.

Asukashallintoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan 1.9.2022 alkaen.

Asukasvalinnan osalta uusia säännöksiä sovelletaan 1.9.2023 alkaen.

  • Järjestysnumeroita haetaan edelleen kunnalta 31.8.2023 saakka
  • Järjestysnumeroita voi hakea ARAlta vasta 1.9.2023 alkaen
  • Vanhat ja uudet kunnalta haetut järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka
  • Ennen uuden lain voimaantuloa talon omistajalle tehdyt asumisoikeushakemukset ovat voimassa enintään 31.8.2023 saakka

 

Ajankohtaista