Autopaikkojen järjestyssäännöt TA-Asumisoikeus Oy:n kohteissa


Järjestyssäännöt on tehty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi ja autopaikkojen turvallisen, sujuvan ja oikeudenmukaisen käytön varmistamiseksi. Kaikkien asukkaiden ja autopaikkojen käyttäjien on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat ja muut autopaikkojen käyttäjät, eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden viihtyvyyttä tai haitata toisten autopaikkojen käyttöä. Autopaikan haltija on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa talon omistajan yleisen järjestyksen vuoksi antamia muita ohjeita ja määräyksiä sekä sitä, mitä lait ja asetukset määräävät ja mitä vuokra- tai asumisoikeussopimuksessa tai autopaikkaa koskevassa sopimuksessa on sovittu.


Pysäköinti ajoneuvoille merkityillä paikoilla

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Moottoriajoneuvojen pysäköinti portaiden ja sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä ilman pakottavaa syytä on kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä tavaroiden lastaamista tai purkamista varten. Tällöinkin ajoneuvo on viipymättä siirrettävä pois. Tarpeeton ajo pihakäytävillä sekä joutokäynti on kielletty.


Asukkaan autopaikan käyttö

Autopaikka on tarkoitettu vain asukkaan tai hänen perheensä moottorikäyttöisten ajoneuvojen vakituiseen pysäköintikäyttöön, ellei muuta erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli sopimuksen autopaikasta tehneellä asukkaalla ei ole omaa ajoneuvoa, vaan hän on varannut autopaikan vain vieraidensa käyttöön, hän on velvollinen luopumaan autopaikastaan autopaikkaa omaan vakituiseen käyttöönsä tarvitsevan asukkaan hyväksi. Autopaikan hallinnan luovutus on kielletty. Autopaikalla saa olla pysäköitynä vain yksi auto kerrallaan. Autopaikan haltija ei saa ilman talon omistajan lupaa kiinnittää tai pystyttää kilpiä autopaikalle tai pysäköintipaikalle, ellei toisin ole erikseen sovittu. Autopaikalle ei saa varastoida tavaraa, käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai muuta asiaan kuulumatonta.


Invapaikoilla tai liikuntaesteisille tarkoitetuilla paikoilla pysäköiminen

Liikuntaesteisille tarkoitettua ja tähän liittyvillä merkeillä varustettua paikkaa voi käyttää vain sellainen kiinteistöllä vakinaisesti asuva henkilö, jolle on myönnetty asiaankuuluva pysäköintilupa. Ajoneuvonsa tällaiselle paikalle pysäköivän on vaadittaessa todistettava, että lupa on myönnetty hänelle ja että se on voimassa. Pysäköitäessä luvan on oltava ajoneuvossa esillä näkyvällä paikalla. Jos ei-liikuntaesteiselle asukkaalle on annettu liikuntaesteisille tarkoitettu autopaikka ja kiinteistölle muuttaa liikuntaesteisille tarkoitettua paikkaa tarvitseva asukas, ei-liikuntaesteisellä asukkaalla on velvollisuus tarvittaessa luopua paikastaan liikuntaesteisen hyväksi.


Autopaikan kytkös asumiseen

Autopaikat on tarkoitettu ensisijaisesti niiden henkilöiden käyttöön, jotka asuvat vakinaisesti kiinteistöllä. Jotta asukas voi saada autopaikan, hänellä on oltava vakituisesti käytössään rekisteröity ajoneuvo, ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. Mikäli asukas muuttaa pois kiinteistöltä eli luopuu vuokra- tai asumisoikeusasunnostaan, hänen on luovuttava myös autopaikasta, mikäli on muita kiinteistöllä asuvia, jotka autopaikkaa tarvitsevat. Mikäli autopaikasta on tehty erillinen sopimus ja asumisoikeusasunnon haltija luopuu asunnostaan, kiinteistön omistajalla on oikeus irtisanoa myös autopaikkasopimus. Mikäli asukkaalla on käytössään kaksi autopaikkaa ja kiinteistön asukasvaihdosten tai muun vastaavan syyn vuoksi toinen niistä tarvitaan muun asukkaan käyttöön, asukkaan on luovuttava toisesta autopaikastaan muun asukkaan hyväksi.


Pysäköintipaikoilla sallitut ajoneuvot

Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikennekäytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvon tulee mahtua kokonaisuudessaan pysäköintiruutuun. Ruudun rajat ylittävien ajoneuvojen pysäköiminen ruutuun ei ole sallittua. Mopojen ja moottoripyörien pysäköiminen samaan ruutuun auton kanssa on sallittu, mikäli nämä mahtuvat kokonaisuudessaan ruudun rajojen sisäpuolelle. Ruutua käytettäessä on varmistettava, että sen ja lähellä sijaitsevien pysäköintiruutujen käyttäjillä on käytössään riittävä peruutustila.


Sähkölämmitystolppien käyttö

Sähkölämmitystolppiin ei saa jättää roikkumaan lämmitysjohtoja. Sähkölämmitysjohtojen rasioiden kannet on pidettävä lukittuina aina, kun rasiat eivät ole käytössä. Vioittuneet lämmitysjohdot on autopaikan haltijan korvattava uusilla. Kiinteistön omistajalla on oikeus poistaa rikkinäinen tai muulla tavalla sähköturvallisuutta vaarantava lämmitysjohto. Jatkojohtojen käyttö auton lämmittämisessä on ehdottomasti kielletty, samoin kuin sähkön ottaminen auton lämmitystä varten muualla kiinteistöllä kuin autopaikalla sijaitsevista sähköpistokkeista.


Autopaikan pitäminen siistinä ja talvikunnossapidosta huolehtiminen

Autopaikan pitäminen siistinä on sen haltijan vastuulla. Moottoriajoneuvoista mahdollisesti autopaikalle tai muualle kiinteistölle valuvien öljyjen tms. jäljet on ajoneuvon omistaja velvollinen joko itse puhdistamaan tai korvaamaan puhdistuksen kustannukset talon omistajalle.

Autopaikan haltija vastaa itse talvikunnossapidosta eli mm. lumenluonnista ja hiekoituksesta oman pysäköintiruutunsa osalta. Pysäköintialueiden kulkuväylien osalta talvikunnossapidosta vastaa talon omistaja. Mikäli autopaikka ei sijaitse talon omistajan tai jonkun muun kiinteistönomistajan kunnossapitotoimien piirissä, kuten silloin kun autopaikka sijaitsee asuntoon kuuluvalla erillispihalla, autopaikan haltija vastaa sekä autopaikan että sille vievän kulkuväylän talvikunnossapidosta kokonaisuudessaan.


Täyssähköautojen ja hybridien lataaminen

Sähköautojen ja hybridien lataaminen autopaikan lämmitystolpasta on kielletty, mikäli erillistä sopimusta latauslaitteen tai tilapäislatausratkaisun käytöstä ei ole tehty. Tilapäislatausratkaisusopimuksen tehneen autopaikan haltijan on noudatettava saamiaan ohjeita latausratkaisusta kertovan tarran kiinnittämisen ja poistamisen suhteen. Tarran saa kiinnittää vain sopimuksenmukaiselle autopaikalle. Tarran väärentäminen tai luovuttaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty.

Autopaikalla olevan latauslaitteen tai tilapäislatausratkaisun suurimman sallitun latausvirran määrää TA-Asumisoikeus Oy latauslaitteen omistajana. Latauslaitteen käyttäjä tai autopaikan haltija ei saa missään yhteydessä ylittää omistajan määräämää suurinta sallittua latausvirtaa.

Latauslaitteen käyttäjä ei saa itse muuttaa latauslaitteen rakennetta tai ominaisuuksia. Käyttäjä saa ladata ajoneuvoa vain hänelle osoitetusta latauslaitteesta. Täyssähköautojen ja hybridien lataaminen muista kiinteistön lämmityskoteloista tai pistorasioista sekä jatkojohtojen käyttö lataamisessa on ehdottomasti kielletty. Latausjohtoa tai laturia ei saa pitää kytkettynä tolpassa muutoin kuin lataustilanteessa. Latausjohto ja laturi tulee säilyttää autossa tai muussa turvallisessa paikassa silloin, kun auto ei ole latauksessa.

Auton lataaminen samanaikaisesti lohko- ja/tai sisätilalämmitintä käytettäessä on kielletty. Latauslaitetta saa käyttää vain yhden auton lataukseen kerrallaan.

Ajoneuvon haltija on vastuussa latausjohtojensa pitämisestä sellaisessa kunnossa, että ne ovat sähköturvallisuussäännösten mukaisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa kiinteistölle ja kiinteistön muille käyttäjille.

Latausaseman käyttäjä vastaa latauslaitteen väärinkäytöstä latausaseman omistajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista, mikäli autoa ladataan suurinta sallittua latausvirtaa suuremmalla latausvirralla tai muuten näiden järjestyssääntöjen, latauslaitteen omistajan antamien ohjeiden tai latauslaitteen tai tilapäislatauksen käyttöä koskevan sopimuksen ehtojen vastaisesti.


Vieraspaikkojen käyttö

Vieraspaikat on varattu ainoastaan asukkaiden vieraille tilapäiseen ja lyhytaikaiseen pysäköintiin. Vieraspaikkaa ei saa käyttää jatkuvaan tai toistuvaisluonteiseen pysäköintiin, eikä sitä saa käyttää kohtuuttoman pitkää aikaa kerrallaan.


Autojen pesu ja huoltotoimet

Autojen pesu tontilla tai pysäköintihallissa ei ole sallittua. Tontilla tai pysäköintihallissa ei myöskään saa suorittaa sellaisia auton huolto- tai korjaustöitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa muiden autopaikkojen käyttäjille tai kiinteistölle tai liata autopaikkaa tai pysäköintihallia. Esimerkiksi auton maalaaminen tontilla tai pysäköintihallissa on kiellettyä. Mikäli autopaikka likaantuu huolto- tai korjaustoimenpiteiden seurauksena, autopaikan haltija on vastuussa aiheuttamansa sotkun siivoamisesta ja lian puhdistamisesta. Renkaiden vaihto omalla pysäköintipaikalla tai pysäköintihallissa on sallittu.


Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

Järjestyssääntöjen vastaisesta toiminnasta tulee ilmoittaa kirjallisesti kiinteistön omistajalle erillisellä lomakkeella. Ilmoituksessa tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä kahden todistajan nimet mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa asukkaalle tai autopaikan haltijalle vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen.